Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54 01-629 Warszawa
tel/fax. 022-56-17-729, e-mail: biurokarier@sgsp.edu.pl

Strona główna

» Szukaj pracy

OFERTA-13/2018/1231-675 - praca - Inspektor do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy/Służby

Informacje podstawowe

Nr ref.wew: OFERTA-13/2018/1231-675
Data ważności od: 13-02-2018
Data ważności do: 23-02-2018

Dane oferty

Typ oferty: praca
Stanowisko: Inspektor do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy/Służby
Branża: administracja państwowa / biznesowa
Zakres obowiązków: - kompleksowe prowadzenie kontroli warunków pracy/służby oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy/służby
- sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Miejskiemu PSP stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy/służby zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników/funkcjonariuszy oraz poprawę warunków pracy/służby
- prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy/służby
- ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków
- współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Miejskiej PSP, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy/służby oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników/funkcjonariuszy
- uczestnictwo w pracach, powołanej przez Komendanta Miejskiego PSP komisji bezpieczeństwa i higieny pracy/służby oraz w innych zakładowych komisjach zajmującycy się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy/służby, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy/służbie
- współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad funkcjonariuszami i pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich
- opracowywanie projektów decyzji w sprawie przyznanie świadczeń odszkodowawczych strażakowi PSP/pracownikowi
Co oferuje: Praca na 1/2 etatu.
Proponowane warunki wynagrodzenia 1050 brutto.
Kraj: POLSKA
Województwo: ŚLĄSKIE
Miejscowość: Zabrze

Wymagania odnośnie kandydata

Dodatkowe umiejetnosci: WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- wykształcenie: średnie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
- doświadczenie zawodowe: 3 lata w służbach BHP/służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
- znajomość przepisów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż
- znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej
- znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby strażaków PSP oraz pracowników cywilnych, w tym: ustawy z 24.08.1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1204 ze zm.), rozporządzenia MSWiA
- nieposzlakowana opinia
- posiadanie prawa jazdy kat. B
- posiadanie obywatelstwa polskiego
- korzystanie z pełni praw publicznych
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE:

- wykształcenie: wyższe studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
- znajomość metod dokonywania oceny ryzyka zawodowego strażaków PSP oraz pracowników cywilnych
- umiejętność obsługi komputera, z wykorzystaniem pakietów biurowych (edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych)
Wymagane doświadczenie: 3 (lata)

Informacje o pracodawcy

Nazwa firmy/Pracodawcy: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu
Kraj: POLSKA
Województwo: ŚLĄSKIE
Miejscowość: Zabrze
Kod pocztowy: 41-800
Adres: ul. Stalmacha 22

Informacje o sposobie aplikacji

Sposób aplikacji: DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

- życiorys/CV i list motywacyjny
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
- kserokopia prawa jazdy (co najmniej kat. B)
- oświadczenie pisemne o umiejętności obsługi komputera z wykorzystaniem pakietów biurowych (edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych)
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 23.02.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
41-800 Zabrze, ul. Stalmacha 22
na kopercie i w liście motywacyjnym dopisek: „Nabór na stanowisko inspektor ds. bhp”
Uwaga: w przypadku składania dokumentów listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera, należy wziąć pod uwagę wydłużony termin doręczenia, gdyż dokumenty, które wpłyną do KM PSP w Zabrzu po oznaczonym terminie ich składania zostaną odesłane na adres nadawcy, jeżeli będzie podany. Jeżeli brak będzie na kopercie adresu danych nadawcy – spóźniona przesyłka będzie zdeponowana w KM PSP w Zabrzu do czasu rozstrzygnięcia naboru, po czym zostanie komisyjnie zniszczona.
informujemy, że dokumenty wysłane w innej formie niż papierowa – nie wywołują jakichkolwiek skutków prawnych
projekt i wykonanie: OPTeam S.A.