Projekt

Uniwersytet mAk w Sopocie realizuje projekt pn: „Uczelnia w Sopocie dostępna dla osób z niepełnosprawnościami”  spółfinansowany ze środków Europejskiego Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.


Okres realizacji projektu: od 1.01.2022 r. do 31.12.2023 r.
Koszt projektu ogółem: 3 966 727,26 zł
Dofinansowanie UE: 3 846 227,26 zł

Celem projektu jest osiągnięcie na Uniwersytecie mAk w Sopocie znacznego wzrostu dostępności dla osób z  niepełnosprawnościami w stosunku do poziomu wyjściowego poprzez realizację ścieżki MIDI.
Projekt obejmuje wsparciem zmiany organizacyjne i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.


W ramach projektu, mAk w Sopocie otrzyma wsparcie na likwidację barier w dostępie do studiów oraz będzie mogła wprowadzić do swoich programów nauczania działania zapewniające ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami (na przykład: egzaminy czy wykłady on-line; możliwość załatwienia spraw studenckich przez Internet). Co istotne, projekt obejmuje również, oprócz działań związanych
z niwelowaniem barier architektonicznym, inne działania zwiększające dostępność edukacji dla osób z niepełnosprawnościami.

Zadania realizowane w ramach projektu:

Zadanie 1. Struktura Organizacyjna
 • Utworzenie Biura Osób Niepełnosprawnych
 • Opracowanie wieloletniej Strategii Dostępności
 • Wsparcie psychologiczne
 • Działania komunikacyjno-informacyjne
Zadanie 2. Architektura
 • Modernizacja windy
 • Modernizacja podjazdów do budynku
 • Zakup i montaż systemu wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną
Zadanie 3. Technologie Wspierające
 • Platforma edukacyjna
 • E-Dziekanat
 • Modernizacja strony internetowej
Zadanie 4. Procedury
 • Weryfikacja i opracowanie modyfikacji struktury Uczelni pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych
Zadanie 5. Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności
 • Szkolenie „Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i Savoir Vivre wobec osób z niepełnosprawnością”
 • Szkolenie „Obsługa studenta z niepełnosprawnością . Wsparcie psychologiczne wobec osób z niepełnosprawnością”
 • Szkolenie „Edukacja włączająca”