Klauzula informacyjna

Informacja na temat przetwarzania danych w ramach Systemu Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu mAk.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) informujemy, iż:

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet mAk z siedzibą w Sopocie, przy ul. Bohaterów Warszawy 5, 11-222 Sopot. NIP 999-44-55-666, REGON 666444222.


Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iodo@smak.sopot.pl, tel. 59 123 45 67 lub na adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Bohaterów Warszawy 5; 11-222 Sopot.


Jakie, w jakim celu, na jakiej podstawie oraz jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?


Przetwarzamy Państwa następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, płeć, dane teleadresowe, adres e-mail, dane związane z procesem kształcenia.


W przypadku studentów i absolwentów:

 • administrowanie kontem użytkownika Systemu Biura Karier. Kontaktowanie się w celu przesyłania proponowanych przez pracodawców ofert pracy, praktyk, staży. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona przy pierwszym wejściu do systemu. W celach marketingowych oraz w celach badania losów absolwentów Państwa dane będziemy przetwarzać na podstawie udzielonej przez Państwa zgody przez 5 lat liczonych od 1 września roku następującego po dacie wyrażenia zgody albo do momentu wycofania zgody, np. poprzez skontaktowanie się w tym celu z administratorem danych,

 • udostępnianie danych pracodawcom, którzy są użytkownikami Systemu, w celu nawiązania kontaktu, w związku z możliwą pracą, stażem, praktyką. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda użytkownika. Dane będą przetwarzane przez 5 lat liczonych od 1 września roku następującego po dacie wyrażenia zgody albo do momentu wycofania zgody,

 • przeprowadzanie badań kompetencji oraz badań ankietowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, poprzez dobrowolne przystąpienie do badania lub wypełnienie ankiety. Dane będą przetwarzane przez 5 lat liczonych od 1 września roku następującego po dacie wyrażenia zgody albo do momentu wycofania zgody.
  W przypadku pracodawców oraz wykładowców:

 • administrowanie kontem użytkownika Systemu Biura Karier. Kontaktowanie się w celu przesyłania proponowanych przez pracodawców ofert pracy, praktyk, staży. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez utworzenie konta w serwisie. Państwa dane będziemy przetwarzać na podstawie udzielonej przez zgody przez 5 lat liczonych od 1 września roku następującego po dacie wyrażenia zgody albo do momentu wycofania zgody, np. poprzez skontaktowanie się w tym celu z administratorem danych.

Odbiorcy danych

 • Upoważnieni pracownicy administratora danych, w tym również wykładowcy,
 • Podmioty (potencjalni pracodawcy) zarejestrowane w Systemie Biura Karier, którym dane będą udostępniane w związku z zainteresowaniem współpracą ze studentem/absolwentem.


Jako uczelnia na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Państwu najwyższy standard obsługi. Państwa dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora Danych Osobowych z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

Państwa dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Mają Państwo prawo do:

 1. Dostępu do treści swoich danych.
 2. Sprostowania swoich danych.
 3. Usunięcia danych, jeżeli:
  • wycofają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • Państwa dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  • wniosą Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych,
  • wniosą Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celu dostosowania naszych usług do Państwa preferencji,
  • Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 4. Ograniczenia przetwarzania Państwa danych.
 5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. Przenoszenia danych.
 7. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.


Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.


Podanie danych osobowych w celach marketingowych i w celu badania losów absolwentów jest dobrowolne. Podanie danych w celach realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówią Państwo podania swoich danych lub podadzą nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować usługi.


Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. B i C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
 • art. 2 ust. 1 p. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e i art. 6 ust. 1 p. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. nr 99 poz. 1001 (z późniejszymi zmianami),
 • art. 9 ust. 1, art. 11 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1668 (z późniejszymi zmianami).

Dane osobowe są również wprowadzane do systemu POLON, zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym, który wspiera pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.